Er det mulig å øke verdien på dyrka eng med 40 prosent?

Skal vi øke matproduksjonen i fremtiden, må vi utnytte de jordbruksarealene vi har enda bedre. Å utnytte grovfôret maksimalt i gresslandet Norge, blir viktig

22. mai 2023

Norge består av kun tre prosent jordbruksareal, hvorav to tredjedeler er eng og grasarealer. 

Å utnytte grasarelene til grovfôr er derfor viktig om vi skal øke matproduksjonen og norskandelen i fôrseddelen til norske husdyr. 

Teknologiselskapet Agrosense har forstått verdien av grovfôret og forsker nå på avanserte analysemetoder for å optimalisere og gi nøyaktige råd om hvordan bonden kan dyrke frem et grovfôr med høy kvalitet.

Lytt til podcast med gründer av Agrosense, Einar Vastveit

Eng er ikke bare eng 

Det er mange ting som skal balanseres for å drive grovfôrenga bærekraftig. Enga skal sås, gjødsles og høstes på riktig måte og tid. 

Det er stor variasjon mellom ulike gårdbrukere. Med forskjellige forutsetninger er det viktig med et verktøy for å kunne ta i bruk siste forskning. 

For et godt resultat hjelper det ikke å bare behandle det som skjer på jordoverflaten. Like viktig er det som skjer under jorda. 

En helhetlig tilnærming er mest effektivt  

I dag samler traktorer, satellitter og andre sensorer store mengder data om produksjonen. Men, hva skal bonden med alle disse datapunktene om de ikke kan analyseres og settes i sammenheng?

Agrosense samarbeider nå med SINTEF, Norsk Landbruksrådgivning og Felleskjøpet Rogaland Agder om en avansert analyseplattform som analyserer helheten i produksjonen. 

Matproduksjon er et komplekst system hvor alle prosesser henger sammen. Skal vi lykkes med å produsere et bedre grovfôr må vi se på helheten i produksjonen, og ikke enkeltoppgaver. 

I følge Agrosense vil et bedre og helhetlig bilde, kunne øke verdien på enga med 40 prosent. 

Vi trenger radikale og disruptive innovasjoner 

Oppstartsselskaper som Agrosense er viktige om vi skal lykkes med en bærekraftig omstilling. 

Vi trenger selskaper som tør å tenke helt nytt og utfordrer dagens systemer. 

Store og etablerte selskaper er også opptatt av innovasjon, men innovasjonene går ofte på å gjøre produkter og tjenester billigere og bedre. 

Nye selskaper finner helt andre løsninger på problemer og kommer ofte med radikale og disruptive innovasjoner.  

Vi må få Agtech ut av startgropa

Agrosense er en av fem bedrifter valgt ut for å delta i prosjektet “Agtech ut av startgropa”.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Teknologiformidling. Formålet er å få agtech-teknologi ut i markedet.

Rethink Food har i løpet av prosjektet bistått Agrosense med å koble seg på et nettverk i Norge og bidratt med strategisk rådgivning for  hvordan de kan posisjonere seg mot næringa.

Vi i Rethink Food har stor tro på teknologien til Agrosense og håper norske aktører ser verdien av teknologi som vil øke verdien av de norske eng- og gressarealene.