Prinsippene bygger på følgende faglig grunnlag: 

 • Hovedrapporter og delrapporter fra FNs klimapanel IPCC 
 • Klimarisikoutvalgets rapport 
 • EAT-lancet  
 • Veikart for Grønn Konkurransekraft 
 • Nasjonale kostholdsråd (evt. NRR2022) 
 • SSB rapport om karbonbinding i beitemark (våren 2020) 
 • IPCCs landarealrapport  
 • Klimakur 2030 
 • Nordisk rapport fra Stockholm Resilience Center
 • «Blue papers» bestilt av Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi 
 • «Blue Food Assessment» om rollen mat fra hav og ferskvann kan spille for å fø verdens befolkning på en bærekraftig måte (under utarbeidelse, ledet av Stockholm Resilience Center of Stanford University) 
 • EUs Green Deal
 • Meld. St. 13 “Klimaplan for 2021-2030″