Alle land må utnytte sine arealer til best egnet matproduksjon

Alt eksisterende hav-, jordbruk- og beiteareal må utnyttes, vedlikeholdes og vernes for produksjon av mat og biomasse, for å styrke matsikkerheten.

25. mars 2021

Rethink Food har utarbeidet 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon. Det første prinsippet er også det viktigste:

Hvert enkelt land må utnytte sine arealer for best egnet matproduksjon.

Alt eksisterende hav-, jordbruk- og beiteareal må utnyttes, vedlikeholdes og vernes for produksjon av mat og biomasse, for å styrke matsikkerheten og for å unngå ytterligere avskoging internasjonalt.
 
Oppdyrket jordbruksarealer og beiter må brukes intensivt, samtidig som jordkvaliteten fornyes og behovet for tilførsel av næringsstoffer reduseres til et minimum. Matjordas karboninnhold må opprettholdes. Hvert land må være i stand til å kunne maksimere sin matproduksjonskapasitet uten å ta i bruk nye arealer som best brukes til å binde karbon og opprettholde biologisk mangfold. 

Les mer: Rethink Foods 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon

Hva betyr dette for norske forhold:

 • Norge har lite oppdyrke jordbruksareal som må sikres mot omdisponering.  
 • Oppdyrket areal og beiter må brukes aktivt for å opprettholde produksjonskapasitet.  
 • En vesentlig andel av norsk jordbruksareal er lite egnet til produksjon av planter for humant konsum. I det norske matsystemet har drøvtyggere en viktig rolle for å kunne maksimere matproduksjonen på landets egne ressurser.  
 • Produksjonspotensialet for rødt kjøtt og meieri er større enn norsk konsum. For å opprettholde produksjonskapasitet må det tilrettelegges for eksport.  
 • Matproduksjonsarealer i Norge bør anvendes til følgende produksjoner i prioritert rekkefølge basert på jordkvalitet, dyrkningsklima og konkurransekraft i markedet: 

  – Proteinvekster 
  – Grønnsaker, bær frukt og poteter 
  – Matkorn
  – Fôrkorn 
  – Gress og beite