Hva sier mandatet til kunnskapsgrunnlag om matsystemer?

For et par måneder siden vedtok Stortinget å lage et kunnskapsgrunnlag for en norsk offentlig utredning (NOU) om fremtidens matsystem. Ryktene sier at mandatet til kunnskapsgrunnlaget kommer nå snart. Her er det vi vet og våre innspill.

17. juni 2024

Det var ikke så lett å få med seg, men i april vedtok Stortinget følgende vedtak:

Stortinget ber regjeringen snarest mulig starte arbeidet med en offentlig utredning som kan legge grunnlag for en stortingsmelding om fremtidens matsystemer, der folkehelse, klima, natur og landbruks- og matpolitikk blir satt i sammenheng.

Les hele innstillingen her

Denne innstillingen er viktig fordi det er første skritt på veien til en ny stortingsmelding om vårt fremtidige matsystem.

Vi har aldri tidligere hatt stortingsmelding om et helhetlig, sirkulært norsk matsystem.

Det vil bli en historisk milepæl og en helt ny ramme for norsk matpolitikk

Hva sier mandatet?

Ryktene sier at mandatet til faktagrunnlaget snart er klart. Vi vet ikke om den kommer nå eller før sommeren.

Vi er også spente på hvem som skal lede utvalget og hvem som blir utvalgsmedlemmene.

Vi er også spente på hvilket mandat de kommer med og hvilke spørsmål de ønsker å svare ut. Det vil sette en ambisjoner for hvor regjeringen vil.

Vi tillater oss å komme med noen forslag.

Våre anbefalinger til kunnskapsgrunnlaget:

Her er noen av spørsmålene vi mener at mandatet til kunnskapsgrunnlaget med fordel burde  innom:

  • Hvor store er de skjulte kostnadene i det norske matsystemet?
  • Hva er et norsk matsystem og hvordan er sammenhengene mellom det økonomiske systemet, helsesystemet, det politiske systemet og natursystemet, og hvordan henger dette sammen med internasjonale forhold? 
  • Hvordan styrke konkurransekraften til det som er mest bærekraftig og straffe det som vi ønsker mindre av?
  • Hvordan kan vi ta i bruk ny teknologi og nye metoder tidlig?
  • Hvordan kan mer ansvar tillegges dagligvarekjeder og større markedsaktører, slik at de mest bærekraftige produksjonsmetodene ikke blir utkonkurrert på pris?
  • Hvordan vil forsyningssikkerheten for mat utvikle seg i et samfunn som er i stor endring (klimaendringer, energiomlegging, geopolitikk osv)?
  • Hvordan få til et ordentlig samarbeid mellom blå og grønn matnæring sånn at næringene kan lære av hverandre og få til forretningssamarbeid? 
  • Hvordan kan eksport av norske landbruksprodukter bidra til å styrke norsk og internasjonal matsikkerhet (her bør det være mye lærdom å hente fra blåsektor)?
  • Hvordan styrke konkurransekraften for norsk mat samtidig som politiske mål for helse, klima, natur og miljø nås?
  • Hvordan bryte ned sektorbarrierene innen matforvaltningen og redusere antall matdepartementer?