Vi må fornye og bevare de naturlige økosystemene

Driftsmetodene i de ulike produksjonene må bidra til å styrke det biologiske mangfoldet, øke karboninnholdet i jorda og konservere jordhelsen.

25. mars 2021

Rethink Food har utarbeidet 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon.

Prinsipp nummer fire handler om at vi må bevare og styrke de naturlige økosystemene.

Driftsmetodene i de ulike matproduksjonene må bidra til å styrke det biologiske mangfoldet, øke karboninnholdet i jorda og konservere jordhelsen.

Den grønne revolusjon fra 60- og 70-tallet revolusjonerte og økte den globale matproduksjonen drastisk. Hovedsakelig gjennom bedre plante- og dyremateriale, i tillegg til god tilgang på kunstgjødsel og plantevernmidler.

Tilgangen på mat økte i takt med befolkningseksplosjonen og forhindret store sultkatastrofer flere forskere spådde ville komme. Dette har vært en avgjørende forutsetning for den velstandsutvikling verden har hatt de siste 50 år.

Til tross for denne suksessen, har den grønne revolusjon også skapt nye problemer som nå truer verdens økonomien og velferden.

Dagens matproduksjon og matsystemer er avhengig av kontinuerlig tilførsel av store mengder innsatsfaktorer og næringsstoffer. Jordkvalitet og -helse svekkes og truer produksjonskapasitet for framtidige generasjoner.

Framtidas matsystemer må bli mer ressurseffektive og fornybare. Vi må produsere mat i balanse med økosystemene i naturen. Sjukdommer må forebygges ved å utvikle livskraftige dyr og planter som har redusert behov for medisiner og plantevernmidler.

Hva betyr dette for norske forhold:

  • Kunnskapsbasert agronomi og husdyrhold hvor alle produksjoner gjøres minst mulig avhengig av tilførte innsatsfaktorer samtidig som produktiviteten og effektivitetene forbedres.
  • Gode løsninger for norske dyrkingsforhold må i vesentlig grad utvikles gjennom forskning og innovasjon i Norge.
  • Norske produksjonsmetoder er i vesentlig grad basert på å forebygge sjukdom ved å gjøre dyr og planter robuste og velfungerende under norske forhold. Dette må videreføres og videreutvikles, og gis politiske og markedsmessige rammebetingelser som styrker norske produkters konkurransekraft internasjonalt.

Les mer: Rethink Foods 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon