Verdisirkler, ikke verdikjeder

Verdikjeden for mat må gå fra å være en kjede til å bli en verdisirkel.

25. mars 2021

Rethink Food har utarbeidet 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon.

Det tredje prinsippet handler om at verdikjeder må gå fra å være kjeder til å bli verdisirkler.

I en sirkulær verdikjede går alle ressurser rundt i en evig ringdans. Alle ressurser må utnyttes til enten mat til mennesker, dyr eller som råstoff til annen vareproduksjon før det igjen omdannes til gjødsel. For landbruket betyr det også at jorda som dyrkingsmedium må vedlikeholdes og fornyes mellom hver sesong. Karboninnhold i jord må opprettholdes.

Biobaserte verdikjeder er spesielt viktige siden de fornybare biologiske ressursene er det eneste erstatningen til de fossile ressursene (bortsett fra energi). De biobaserte ressursene er ikke primært egnet til energiproduksjon, men til å erstatte fossilt karbon i ulike former for vareproduksjon. I en sirkulær verdikjede med matproduksjon må potensialet i alle restfraksjoner vurderes som en ressurs til annen vareproduksjon enn mat og fôr.

Hva betyr dette for norske forhold?

  • Produksjonsmetoder, plantemateriale og avl må utvikles slik at dyr, fisk og planter bedre utnytter næringsstoffer og fôr for at ressurseffektivitet og produktivitet styrkes.
  • Dyrket jord og arealer som kan brukes til matproduksjon må reguleres mye strengere til kun dette formålet.
  • Forbedret bruk av husdyrgjødsel og kunstgjødsel under norske/skandinaviske dyrkingsforhold må prioriteres.
  • Innovasjoner fra bio- og genteknologi til å styrke bærekraften i det norske matsystemet må prioriteres. De må også underlegges offentlig kontroll med krav til åpenhet.

Les mer: Rethink Foods 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon