Bærekraft er mer enn bare klimagassutslipp

Bærekraft handler om å balansere økonomi, sosiale forhold og klima- og miljøhensyn samtidig

25. mars 2021

Rethink Food har utarbeidet 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon.

Prinsipp nummer to handler om at bærekraft rommer mer enn bare klima og miljø

Reduksjon av klimagassutslipp fra matproduksjon må ses i et langt 20 – 30 års perspektiv, og i sammenheng med andre sosiale, økonomiske, helse og miljømessige problemer som skal løses.

Samtidig som klimagassutslippene reduseres er det avgjørende å utvikle en matproduksjon som skaffer nok, trygg og sunn mat til en voksende befolkning globalt. Den må også ivareta det biologiske mangfoldet.

Mat fra hav og land er en fornybar biologisk produksjon som også må bidra til å erstatte fossile ressurser fra gass, olje og kull. Bioøkonomiens andel av den totale verdiskapingen må økes parallelt med at verdiskapingen fra de fossile ressursene reduseres. Produksjon av mat må sees i sammenheng med muligheten for å utnytte de biologiske ressursene som blir til overs fra matproduksjonen. Det må skje på en måte som øker den samlede verdiskapingen.

Verdiskaping fra fossile ressurser må erstattes med alternativer produsert på fornybare biologiske ressurser fra land, skog og hav.

Hva betyr dette for norske forhold:

  • Klimapolitiske virkemidler skal ikke bare redusere og eliminere klimagassutslipp fra matproduksjonen. De må samtidig bidra til å opprettholde og utvikle matproduksjon på oppdyrkete arealer og beiter.
  • Lavest mulig klimaavtrykk per produsert enhet er spesielt viktig i produksjonen av kjøtt fra drøvtyggere.

Les mer: Rethink Foods 10 prinsipper for bærekraftig matproduksjon