NNR: Fra 500 til 350 gram rødt kjøtt i uka

De nye nordiske ernæringsanbefalingene ble lagt ut på høring fredag før påske. Anbefalingene skal ikke bare være basert på hva som er riktig for helsa å spise, men også hva som er mest bærekraftig å produsere. Rethink Food mener metodevalget for bærekraftanalysen er for svak.

3. april 2023

Utkastet til nye nordiske ernæringsråd er et omfattende dokument som omhandler det rent ernæringsfaglige og noen bærekraftsaspekter – hovedsakelig miljømessige forhold og da spesielt klimagassutslipp.

Størst spenning har det vært knyttet til anbefalinger om kjøttkonsum. Her skiller de mellom hvitt og rødt kjøtt.

Den nye anbefaling er et maks kjøttkonsum for rødt kjøtt på 350 gram i uka. Det er betydelig mindre enn dagens anbefaling.

Anbefalingen om 350 gram rødt kjøtt i uka er basert på hva som er bra for helsa.

For hvitt kjøtt anbefales det at forbruket ikke øker og at reduksjon av rødt kjøtt ikke må erstattes med hvitt kjøtt. Generelt anbefales det å øke inntaket av plantebaserte produkter.

Skuffende metode i et så viktig arbeid

Rethink Food mener noe av det viktigste i arbeidet med de nye nordiske ernæringsrådene er selve metoden for å inkorporere bærekraft i ernæringsanbefalingene.

Er metoden som er brukt dekkende for en helhetlig anbefaling som styrker bærekraften i kostholdet og matproduksjonen, eller har denne framgangsmåten mulig uheldige effekter som kan svekke utviklingen av en mer bærekraftig matproduksjon?

Dessverre mener vi det siste.

I delen som omhandler bærekraft skriver de eksplisitt at de kun har vurdert den miljømessige bærekraften.

Vårt utgangspunkt er at alle deler av bærekraft må inkluderes. Når du vurderer bærekraft utelukkende på klima og miljø mister du to tredjedeler av bærekraft (økonomi og sosiale forhold).

Les mer: Nei, bærekraftsmålene er ikke en meny du kan velge fritt fra

Flere data, ny kunnskap og nye metoder må på plass

Vi synes dette er synd fordi det skaper et dårlig grunnlag for å få til en god diskusjon rundt bærekraft og kosthold. Noe vi sårt trenger.

Et annet spørsmål vi har til prosessen er om dataene som ligger til grunn for anbefalingene faktisk beskriver de nordisk forhold på en tilstrekkelig god måte. Når helhetlige bærekraftsvurderinger skal vurderes, blir tilgang på gode og representative data viktig.

De nye nordiske ernæringsrådene kunne vært en unik mulighet til å få et godt grunnlag for hva bærekraftige matsystemer i Norden egentlig innebærer. Slik ble det ikke.

Nå må forskning og næring selv på banen for å få opp kunnskap som kan dokumentere et mer helhetlig og dermed riktigere bilde.

Hva skjer nå?

Prosessen videre innebærer at prosjektet skal vurdere høringsinnspill som kommer innen 26. mai. De endelige anbefalingene vil bli offentliggjort i juni 2023. Men, dette er ikke siste stopp på reisen.

Etter at de nordiske ernæringsanbefalingene er publisert i juni vil norske ernæringsmyndigheter (Helsedirektoratet) gjøre en selvstendig vurdering av hva som skal bli de offisielle norske kostholdsrådene.

Vi vet ikke hvordan denne prosessen vil bli lagt opp, men det er rimelig å forvente at norske kostholdsråd vil bli lansert innen sommeren 2024.

Høringsfristen er satt til 26. mai 2023 (8 uker fra nå). Det ligger et eget skjema som skal brukes for å gi kommentarer til utkastet.

Full disclosure

Rethink Food har bistått som rådgivere for paper 4 i NNR2023. Paper 4 omhandlet land-spesifikke forhold knyttet til bærekraft. Dokumentet har vært lagt ut på høring.