Fire tips til den nye regjeringen

Velgerne har talt: De vil ha en ny regjering. Det er store oppgaver og et stort ansvar som venter den nye rødgrønne regjeringen. Rethink Food har fire tips om de vil utvikle et matsystem som er i takt med bærekraftsmålene.

17. september 2021

1. Tydelig norsk lederskap i kampen mot antibiotikaresistens

Så langt har koronapandemien tatt livet av 4,5 millioner mennesker. Om vi ikke tar grep for å stanse utviklingen av resistente bakterier kan 10 millioner mennesker dø hvert år som følge av helt vanlige infeksjonssykdommer. 

Norge må søke støtte blant andre likesinnede land og ta initiativ til forhandlinger om en global antibiotikakonvensjon. Norge står i en unik posisjon, og kan med sitt aktive helsediplomati spille en viktig nøkkelrolle i utviklingen av en slik antibiotikakonvensjon. 

Les mer: Hvis antibiotika slutter å fungere setter vi humanmedisinen 70 år tilbake i tid

2. Investeringene til ny teknologi må tidobles

Skal vi løse de store utfordringene matproduksjonen står overfor og utnytte de mange mulighetene som åpner seg, trenger vi ny kunnskap og teknologi som raskt tas i bruk. 

Teknologibedriftene trenger tilgang til risikovillig kapital. Både for å utvikle gode ideer og til industriell oppskalering. Det må legges til rette for at matprodusenter raskere kan ta i bruk ny kunnskap, teknologi, genetikk og plantesorter. Nye finansielle instrumenter må utvikles og legge til rette for en kraftfull omstilling og forbedring av matproduksjonen.

Dagens regelverk er tilpasset dagens produksjonsmetoder. På flere områder er regelverket til hinder for å ta i bruk ny teknologi, nye produksjonsmetoder, øke sirkularitet og begrense misbruk av knappe ressurser. Konsekvensen blir at bærekraftige produksjonsmetoder og ny teknologi ikke kan tas i bruk fordi regelverket står i veien.  

Les mer: Ny teknologi må fremelskes

3. Mat på tas like mye på alvor som energi og industri

De store klima og miljøutfordringer som matsektorene står overfor må løses på en måte som gjør det mulig å ta ut potensialet for økt matproduksjon i havet og på land. 

Pandemien, mer ekstremvær og anstrengt geopolitikk minner oss jevnlig om at det må tenkes nytt om norsk matsikkerhet og forsyningssikkerhet. Det ble nylig understreket i en fersk rapport NIBIO.

Pandemien, mer ekstremvær og anstrengt geopolitikk minner oss jevnlig om at det må tenkes nytt om norsk matsikkerhet og forsyningssikkerhet. Det ble nylig understreket i en fersk rapport NIBIO.

Norge lykkes i energisektoren fordi det er utviklet en offensiv politikk for vannkraft og fossil kraft. Fremtiden handler om å erstatte fossile ressurser med fornybare ressurser. Mat er basert på bruk av fornybare biologiske ressurser fra jord, skog og hav. 

Norsk mat- og næringspolitikk trenger både en overhaling og mye nytenkning for at de fornybare ressursene skal utnyttes og bidra til en bærekraftig omstilling av norsk matproduksjon og økonomi. 

Les mer: Dagens matpolitikk spenner beina under våre to fremtidsnæringer

4.Tar posisjonen som verdens mest bærekraftige matnasjon 

EU har satt seg som mål å sette gullstandarden for bærekraftig matproduksjon internasjonalt. Det må en ny regjeringen sette en stopper for. 

Framfor å vente på EU, må regjeringen allerede nå ta posisjonen som verdens mest bærekraftige matnasjon. 

Norge ligger langt fremme i bærekraftig matproduksjon. Utslippene er lave, medisin og plantevernmiddelbruken er lav, dyr og planter er friske, motstandsdyktige mot sykdom og dyrene har det bra som hovedregel. 

Vi har også noen feil og forbedringsmuligheter. Norge må som alle land utvikle en mer sirkulær og ressurseffektiv verdikjede,fornye og forbedre jordkvaliteten og beitene – likevel, vi har et av de beste utgangspunktene for å få til det.

Strengt tatt burde vi med vårt utgangspunkt i Norge tilbudt EU hjelp til å utforme et mer bærekraftig matsystem i takt med naturen og landenes lokale ressursgrunnlag – ikke omvendt.