Bedrifter med bærekraftige løsninger trenger investeringskapital uten krav til kortsiktig profitt

Mange gründerbedrifter sitter på sårt tiltrengte bærekraftige løsninger, men investorene vegrer seg. Den kortsiktige gevinsten er for usikker. Vi har ikke tid til å vente på investorene. Derfor trenger vi et ambisiøst Bionova.

30. mars 2022

I forrige statsbudsjett insisterte SV på at 30 millioner kroner skulle gå til å opprette et statlig investeringsselskap i fornybare løsninger for jordbruket. Et “bionova”. 

Regjeringen skriver på sine nettsider at Bionova bidra til at jordbruket skal nå sine klimamål. Vi mener Regjeringen må ha høyere ambisjoner enn som så. 

Våre norske ambisjoner for framtidig økonomisk vekst kan ikke stå tilbake for de ambisjoner som ligger nedfelt i EUs vekststrategi Den Grønne Giv. 

Skal vi lykkes med en omstilling til bærekraftig matproduksjon innen 2030 må vi ta i bruk teknologi og kunnskap så raskt som mulig. 

Gryteklare SMB vil gi industriarbeidsplasser 

Som en del av vår satsing på landbruksteknologi har vi blitt kjent med mange gründerselskaper. Felles for disse selskapene er at de sitter på bærekraftige løsninger vi som storsamfunn sårt trenger. 

Teknologiene de utvikler reduserer klimagassutslipp, binder karbon og gjør plantevernmidler unødvendige. De reduserer også behovet for mineralgjødsel, fjerner sjenerende lukt og lar oss utnytte beitemarka og gresset i større grad. 

Alle disse tingene er helt nødvendig for å nå målene i Paris-avtalen og FNs bærekraftmål. Men, er de lønnsomme? 

Investorene og markedet sier for ofte nei. 

I dag er det ikke betalingsvillighet for teknologi som gjør produksjonen dyrere på kort sikt. Dette er uavhengig av hvor mange bærekraftsmål som kan hukes av. 

Umodne markeder hindrer fremdrift 

Markedet for mange av gründerbedriftene er umodent. 

Årsaken er at politiske vedtatte samfunnsmål foreløpig ikke er understøttet av tydelig krav fra markedet eller myndighetene. Dette vil gradvis komme – særlig fra EUs Green Deal. 

For å være konkurransedyktige med ny norsk teknologi når markedet er der, bør det norske markedet stimuleres for å gi gryteklare gründerbedrifter gode utviklingsmuligheter allerede nå. 

Venter vi for lenge kan det være for sent. Bedriftene har gitt opp eller solgt seg ut av landet. 

Små og mellomstore bedrifter faller lett i skyggen av de store industriprosjektene 

De store industriprosjektene er viktige. De vil samtidig ikke alene kunne kompensere for arbeidsplassene og verdiskapingen fra olje- og gassvirksomheten. 

Det er tross alt snakk om å kompensere for en verdiskaping på 272 milliarder kroner!

Det trengs derfor et rikt og mangfoldig næringsliv med mange nye små og mellomstore bedrifter som bidrar til industrialisering og nye arbeidsplasser over hele landet. 

Det er de mange små som etter hvert kan fylle hullene etter de få store. 

Det er bra med noen nye hjørnesteinsbedrifter. Det ligger likevel et større potensiale i et mangfoldig og nyskapende næringsliv som utvikler seg takt med respons fra markedet. 

Dette trenger vi for å lykkes med et grønt skifte 

Vi trenger derfor at Bionova reduserer investeringsrisiko og dekker kapitalbehov slik at nye teknologier med stort potensiale blir prøvd ut i fullskala så raskt som mulig. 

Vi trenger at bønder kan teste og ta i bruk banebrytende teknologier uten enorme investeringskostander. På den måten kan vi utvikle et nasjonalt marked som muliggjør kommersiell oppskalering av nye teknologiske konsepter og produkter.

Vi trenger at Bionova i samarbeid med øvrige virkemiddelaktører holder oversikt over lovende og utprøvde teknologier i en offentlig publisert liste slik at bøndene vet hva som funker. 

La oss utnytte det enorme potensiale i teknologi- og bionæringene 

Basert på ny teknologi som foredler biomasse fra jord, skog og hav i sirkulære forretningsmodeller er potensialet for norsk verdiskaping enormt. 

La oss utnytte dette!

Vi mener Bionova bør bli et virkemiddel for å utvikle arbeidsplasser og verdiskaping, i tillegg til å redusere klimagasser og nå FNs bærekraftsmål. 

Gi derfor Bionova de ambisjonene og de økonomiske musklene til å virkelig gjøre en forskjell. 

Les våre innspill til Regjeringen om Bionova-satsingen her.