Det er mulig å produsere mat i takt med naturen 

Vi må slutte å kjempe mot naturen, men heller se på naturen som en venn og alliert. Hvordan kan vi i større grad produsere mat i takt med naturen og ikke på tross av naturen?

10. oktober 2022

Moderne matproduksjon fortrenger naturen. Vi rydder land og skog. Forgifter og utarmer jorda. Vi forurenser vann og hav. Varmer opp atmosfæren. 

Alt har vært i det godes tjeneste for å produsere mer mat på til alle mennesker på jorden. 

Men, som alle kriger skaper også kampen mot naturen bare tapere. Nå står vi i fare for å ødelegge naturen vi er avhengig av om vi ikke legger om til mer bærekraftige måter å produsere maten vår på. 

Vi må slutte å overforbruke naturen fordi det er en begrenset ressurs. I stedet må vi forvalte naturressursene og økosystemene slik at generasjonene framover også skal ha noe å leve av.

Vi er avhengige av naturens økosystemtjenester  

Til tross for våre herjinger, naturen har alltid vært vår venn. Uten naturen hadde det ikke vært mulig for oss mennesker å leve på jorda. 

Lufta vi puster inn, vannet vi drikker, jorda vi produserer maten vår i, vinden og insektene som pollinerer plantene våre er alle eksempler på tjenester som naturen tilbyr oss mennesker helt gratis. Disse tjenestene blir kalt økosystemtjenester og vi er helt avhengig av dem. 

Nå er 14 av de totalt 18 ulike økosystemtjenestene under kraftig press.

Jordvern er mer enn å verne jordet  

FNs klimapanel har slått fast at vi ikke kan ta oss til rette av mer urørt natur for å lage nye jordbruksarealer. Den urørte naturen vi har igjen må brukes til å binde karbon i skogene og bevare biologisk mangfold.

Følgelig må dagens jordbruksarealer brukes til matproduksjon. Et globalt jordvern må bli nødvendig for å beskytte arealene. 

Like viktig blir det å ta vare på helsa og produksjonsevnen til matjorda. 

Jordhelse sier noe om hvor stor evne jorda har til å produsere mat uten stadig kraftigere tilførsel av næringsstoffer. Dyrkningsmediet matjorda kan fornyes fra sesong til sesong. Det kommer mye an på hvordan maten dyrkes og bruk av vekstskifter.

Tap av insekter kan få alvorlige konsekvenser  

En av økosystemtjenestene som er under kraftig press og som har fått alt for lite oppmerksomhet er det massive tapet av insekter verden over. 

Insekter er helt essensielle i mange økosystemer og matsystemer fordi de er pollinatorer, ryddegutter og matfat til både dyr og mennesker. 

Siden 1970 har mange steder opplevd en nedgang på opp mot 60 prosent i insektbestanden. 

Årsaken til reduksjonen i insektbestanden er mange, men måten vi produserer maten vår på globalt har definitivt vært med på å gjøre det vanskeligere å være et lite insekt. 

Mange steder i verden preger store monokulturer landskapet. Disse enorme åkrene med bare en plantesort så langt øye kan se fortrenger naturlige blomsterenger som insektene er avhengige av. Samtidig som kjemiske sprøytemidler tar livet av alle insekter, ikke bare de som skader avlingene. 

Det må lønne seg å slutte å krige med naturen  

Skal vi sikre fremtidige generasjoner en sjanse til å leve gode liv her på jorda også i fremtiden, må vi finne løsninger for å produsere mat i takt med naturen.

Det utvikles nå mange ulike produksjonsmetoder som har potensiale til å endre de globale matsystemene i en mer bærekraftig retning og produsere maten i takt med naturen. Ny presisjonsteknologi, nye produksjonssystemer og biologisk plantevern er noen av løsningene vi har løftet frem.

Nå må vi sørge for at vi får de nye løsningene på jorder og veksthus, slik at vi kan produsere mat i takt med naturen og ikke på tross av naturen.