Fem bedrifter valgt ut til Rethink Foods AgriFoodTech-prosjekt 

Stiftelsen Teknologiformidling og Rethink Food samarbeider om et prosjekt for å få norsk AgriFoodTech ut av startgropa. Fem bedrifter er nå valgt ut for å delta i prosjektet.

21. november 2022

Norske teknologibedrifter ligger langt fremme i å utvikle ny, banebrytende teknologi som vil revolusjonere matproduksjonen til det bedre. 

Ved å ta i bruk ny teknologi som disse bedriftene utvikler kan vi produsere mat med vesentlige kutt i klimagassutslipp, med mindre kjemikalier, plantevernmidler og mineralgjødsel. Samtidig som vi reduserer arbeidsbelastningen i jordbruket og øker dyrevelferden.  

Likevel går modningen av AgriFoodTech-markedet treigt. 

Årsaken er at ingen bønder villige til å ta investeringskostnaden for ny teknologi som kun teoretisk øker verdien på maten. Det gjør ingen bedriftsledere med vettet i behold. Det er en dårlig investering. 

Rethink Food skal sammen med Stiftelsen Teknologiformidling og fem utvalgte bedrifter innen AgriFoodTech få fortgang på markedsmodningen. 

De fem bedriftene som er valgt ut som deltakere i prosjektet er bedrifter som hver for seg sitter på banebrytende og potensielt revolusjonerende teknologi som har stort potensiale for å endre måten vi produserer mat på i dag. 

Les mer: Norsk agtech kan redde verden. Hva venter vi på?

Soil Steam International

Sandefjord-baserte Soil Steam International utvikler utstyr som som reparerer jord som er infisert med nematoder og andre skadegjørere ved bruk av damp. De skadelige nematodene gjør jorda mindre fruktbar og reduserer avlinger. Ved å dampe jorda dør de skadelige nematodene og jorden blir “frisk”igjen

De gode bakteriene og soppkulturene reetablerer seg raskt. Når dampingen er over kommer de tilbake i jordoverflaten for å bygge opp en god jordkultur. Flere forsøk viser at det gode mikrolivet er reetablert i løpet av 1-8 uker.

Ved å benytte damping på jorden er det ikke nødvendig med kjemiske plantevernmidler, og vi kan ta i bruk arealer som tidligere er blitt klassifisert som for dårlig jord.

Les mer om Soil Steam

Green Cap Solutions

Teknologien bak Green Cap Solutions øker matproduksjonen i veksthus med 40 prosent ved å utnytte karbon fra atmosfæren. Det betyr at produksjonen blir karbonnegativ. 

Å produsere mat i veksthus er smart arealutnyttelse, da man kan utnytte arealer som ikke er matjord. Ved å produsere mat i lokale veksthus beslaglegger man heller ikke matarealer i andre land.

Norge kan bli selvforsynt med tomat, agurk, paprika, chili og andre varmekrevende vekster.

Det vil øke norsk selvforsyningsgrad, samtidig som man reduserer transport av mat over lange avstander. Emballasje kan dermed også bli mindre nødvendig.

Les mer om Green Cap Solutions

Agdir

Arendal-baserte Agdir er en digital rådgiverplattform for alle som dyrker eller bearbeider jord. Agdir er en leverandør av digitale verktøy og rådgivning som gir økt innsikt i vekstforhold og bedre beslutningsgrunnlag til jorddyrkere.

Selskapet kombinerer data direkte fra jorda med kunnskap og værdata for å gi klare råd og støtte til beslutninger. Ved å bistå bonden til å dyrke jorda riktigere vil vi øke arealeffektiviteten og kvaliteten på matproduksjonen.

Agrosense

Bedriften Agrosense utvikler teknologi som skal øke verdien på dyrket eng med 40 prosent. Verdien på høstet grovfôr i Norge er estimert til 10 milliarder. Utnyttelse av eng er smart arealbruk, der vi tar i bruk ressurser på en miljøvennlig måte som vi mennesker ikke kan spise. Grovfôr er den viktigste næringskilden til drøvtyggere, som kun kan beite i sommer månedene.

Ved bedre kvalitet på grovfôr kan drøvtyggerne utnytte grovfôret enda bedre, som gjør det mulig å endre kraftfor sammensetning. Dette vil bedre dyrehelsen, bedre økonomien for bonden og øke biologisk mangfold. 

Agrosense bruker forskningsbasert og avanserte analysemetoder for å optimalisere og gi nøyaktige datagrunnlag til bondens jordbruk. Selskapet gir bonden mer informasjon, mer nøyaktighet og skreddersydde anbefalinger som øker kvaliteten på arbeidet. Hvor bonden er satt i sentrum av teknologien, med rom for felles utvikling og læring. 

Bedriften er støttet av Forskningsrådet og har ramme på 30 millioner for å gjøre industriell forsking med bl. a. Sintef. Dette arbeidet vil legge grunnlaget for oppfinnelsen blir en disruptiv innovasjon, som vil gjøre landbruket mer robust og lønnsomt. Agrosense samarbeider også med Felleskjøpet Rogaland Agder i utviklingen av forretningsmodeller der bonden i større grad får verdien av dataene og eier prosessene.

Les mer om Agrosense

Biodrone

Visste du at droner kan erstatte traktoren? Droner kan nå utføre oppgaver som traktoren tradisjonelt har gjort som å så, gjødsle og sprøyte. Fordelen med en droner er at de ikke rører bakken. Det betyr at jordpakking kan være et problem som tilhører fortiden. 

I tillegg kan droner utføre mange andre oppgaver på gården, som kartlegging, dataanalyser av skifte og oppsyn av dyr på beite. 

Selskapet Biodrone har spesialisert seg på dronetjenester knyttet til skog- og jordbruk. Med flyvende traktorer vil matproduksjonen effektiviseres ytterligere og bonden kan få enda større kontroll på produksjonen. 

Les mer om Biodrone

Om prosjektet:  

AgriFoodTech er et prosjekt i samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling som skal bidra til å synliggjøre potensialet i ny teknologi, skape markeder, øke betalings- og investeringsvilligheten og forbedre rammebetingelser for bedrifter innen AgriFoodTech.

Fremover skal Rethink Food samarbeide med hver av de fem selskapene for å kartlegge markedsbarrierer og tiltak for å modne markedet.

Målet er imidlertid at resultatene fra arbeidet vil gagne flere. 

Prosjektene som Stiftelsen Teknologiformidling støtter skal ha en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. 

Samarbeid er også et viktig premiss for Rethink Foods fremtidsvisjon. Dette er også et av FNs bærekraftsmål (nr 17). Vi har derfor opprettet en gruppe på LinkedIn for å dele oppdateringer fra prosjektet.

Har du spørsmål om prosjektet eller ønsker å bidra kan du ta kontakt med prosjektleder Ola Hedstein ola@rethinkfood.no eller Åge klepp på age@rethinkfood.no