Rethink Foods anbefalinger for et bærekraftig matsystem

I 2023 har vi i Rethink Food kartlagt det norske matsystemet i 2035. Vi har analysert muligheter og trusler for norsk landbruk. Her er våre anbefalinger for et bærekraftig matsystem i 2035.

27. oktober 2023

I løpet av det siste halvåret har vi lansert rapporter og analyser der vi har kartlagt det norske matsystemet i 2035.

Kort oppsummert kan vi si det slik: 

Joda, det er noen skjær i sjøen, men det er også mange muligheter.

Vi i Rethink Food mener at norsk landbruk kan bli en vinner i et samfunn som etterspør mat og biologiske fornybare ressurser produsert etter bærekraftige metoder. 

Men, skal norsk landbruk utnytte disse mulighetene må det tas grep nå. 

Her er våre anbefalinger til beslutningstakerne i det norske matsystemet for et bærekraftig matsystem i 2035. 

Les hele rapporten med anbefalingene her

Rethink Foods hovedanbefaling 

For å skape et mer bærekraftig matsystem er det et forhold alle beslutningstagere hos myndigheter og næringsliv må prioritere øverst: 

Det må lønne seg å produsere mat på en bærekraftig måte, og det må straffe seg å ta snarveier som påfører samfunnet merkostnader.

Alle beslutningstagere som har forpliktet seg til å realisere bærekraftsmålene har et spesielt ansvar for å skape økonomisk konkurransekraft for de mest bærekraftige produksjonsmetodene.

Det gjelder myndigheter, politikere og næringsliv.

Så lenge det er mest lønnsomt å omsette mat produsert etter dårlige standarder har vi et marked som ikke fungerer til samfunnets beste.

Rethink Foods 9 prioriterte anbefalinger 

Hovedanbefalingen er grunnleggende for å få en raskere omstilling. Den handler om å utvikle økonomien og markedssystemet til å løse problemer, fremfor å skade klima og miljø, natur og folks helse.

Våre øvrige prioriteringer retter seg mot grunnleggende endringer av matsystemet. 

1. Ansvarliggjør markedsaktørene i å fremme bærekraftig mat

Vi anbefaler at det lages en bransjeavtale mellom stat og næring hvor det blir enighet om å gjennomføre et flerårig arbeid for å utvikle måleparametere, standarder og indikatorer for bærekraft og mat.

Les mer: Markedsaktørene må ta ansvar for bærekraften i primærleddet

2. Sett maten først i all politikkutforming

For å produsere mat trengs arealer til å produsere maten på. Politikere, lokalt, regionalt og nasjonalt må i all arealplanlegging prioritere vern og aktiv bruk av matjord og beitearealer.

Les mer: Vi må bruke planetens arealer mye smartere

3. Lag en heldekkende nasjonal matpolitikk for det norske matsystemet

Norge trenger en helhetlig matstrategi som inkluderer, vurderer og veier et bredt sett av samfunnsperspektiv. 

Les mer: Dagens politiske system spenner beina under to av våre fremtidsnæringer

4. Slå sammen departementer som jobber med mat

Norske politikere og næringen i fellesskap må utvikle strategier for å eksportere animalske produkter, frukt, bær og drikke til betalingsdyktige markeder ute i verden.

5. Lag en eksportrettet konkurransestrategi for norsk mat

Norske politikere og næringen i fellesskap må utvikle strategier for å eksportere animalske produkter, frukt, bær og drikke til betalingsdyktige markeder ute i verden.

Les mer: På tide å snakke alvorlig om eksport av norsk mat

6. Lag en nasjonal jordhelsestrategi

Vi anbefaler en nasjonal jordhelsestrategi og på sikt en jordhelselov på linje med det EU har foreslått.

Les mer: Vi må fornye og bevare de naturlige økosystemene

7. Rask implementering av beste praksis og ny teknologi

Rethink Food mener at staten må legge til rette for at Norge skal bli et land der ny landbruksteknologi blir utviklet, grundig testet og blir en viktig eksportartikkel. Staten må få plass gode og teknologinøytrale støtteordninger og bli langt flinkere til å oppdatere regelverk som henger etter teknologiutviklingen. Samtidig må de sterkeste markedsaktørene i matsystemet ta mer ansvar i å implementere ny teknologi ute hos bonden.

Les mer: Norsk AgriFoodTech kan redde verden. Hva venter vi på?

8. Innfør prising av økosystemtjenester og jordvern

Samfunnet bør betale for at primærnæringene driver med karbonfangst og andre tiltak som styrker naturens økosystemtjenester.

9. Styrk forsyningssikkerhet og beredskap

Det er på høy tid at det utarbeides risiko og sårbarhetsanalyser som omfatter all matforsyning, til hele landet for alle realistiske scenarier.

For å lese mer om de ulike anbefalingene, les hele rapporten her